Make your own free website on Tripod.com


 

ความเป็นมา
เทศบาลตำบลบ้านตาก เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านตาก ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านตาก เป็นเทศบาลตำบลบ้านตาก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

วัสยทัศน์
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้ง
อาณาเขตติดต่อ
พื้นที่และเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบของทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง บางตอนติดกับเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,875 ไร่ มีสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตากตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอบ้านตากหลังเก่า ติดกับถนนสายเอเชียสายเก่า ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จรดหมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้ จรดหมู่ที่ 3 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก จรดถนนพหลโยธิน ( สายเอเชีย ) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก จรดตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา มีพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพียงเล็กน้อย ป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าไม้กระยาเลย และป่าไม้สัก ส่วนพื้นที่ที่เป็นภูเขาเป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ เต็มไปด้วยดินลูกรังและกรวด ใช้ประโยชน์ได้น้อย ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาและลาดเอียงลงสู่แม่น้ำปิง เป็นดินปนทรายกักเก็บน้ำไว้ได้น้อย ภูเขาส่วนมากในเขตอำเภอบ้านตากสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-2,000 ฟิต ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านตาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังขนานทั้งสองข้าง จึงทำให้เป็นพื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์

การคมนาคม – ขนส่ง
การเดินทางมายังอำเภอบ้านตาก สามารถเดินทาง โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน ( สายเอเชีย ) จากอำเภอเมืองตากถึงอำเภอบ้านตากเป็นถนน 4 ช่องทางจราจร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 22 กิโลเมตร

ับน้า