Make your own free website on Tripod.com
รายชื่อพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านตาก


สำนักปลัด
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายนพพร
ทองอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก
2
นางมยุรา
ปานพรม
หัวหน้าสำนักปลัด
3
นายสมยศ
พุทธิกานนท์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5
4
นายสมเพียร
ดงอนนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน 5
5
นางสาวนิจนันทน์
ทองดี
บุคลากร 4
6
นายอัครเดช
โฉมยงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
7
นางสาวธัญลักษณ์
หนุนยศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
8
นายสงกรานต์
สากล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
9
นางสาวดวงสุรีย์
ศรีวะวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1
10
นางสาววันดี
หนุนยศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
11
นางสาวสุวรรณา
โพธิงาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
12
นายมนตรี
มั่นเมือง
พนักงานขับรถยนต์
13
นางสาวชุติมา
วีระวงษ์
คนงานทั่วไป
14
นายชยันต์
เพชรมีค่า
ผู้นิเทศงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
15
นางสวิง
อินทร์กลิ่น
พนักงานประสานงานชนบท
16
นายสำรวย
วงษ์กาวิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
17
นางดวงหทัย
กันทาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
18
นายธนา
สุรสิทธินุสรณ์
พนักงานขับรถยนต์
19
นายนพพร
ปันเงิน
พนักงานขับรถยนต์
20
นางแจ่มจันทร์
วงษ์ถา
คนงานทั่วไป
21
นายเสกสรร
ป๊อกสอน
คนงานทั่วไป
22
นายสมยศ
มูลงาม
คนงานทั่วไป


กองการศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นางเพชรรัตน์
มานะวุฑฒ์
รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา
2
นางสาวน้ำเพชร
บุญเนียม
เจ้าพนักงานธุรการ 2
3
นายไพรินทร์
เนื่องพุกก์
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 2
4
นางสาวสงกรานต์
แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่สันทนาการ คศ.1


กองคลัง
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นางดงรัตน์
แสงโป๋
หัวหน้ากองคลัง 6 (การบริหารงานการคลัง 6)
2
นางวรวรรณ
แก้ววรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ 5
3
นายไพรัตน์
สุรวรรณโส
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4
4
นางธมลวรรณ
สร้อยมี
เจ้าพนักงานการและบัญชี 3
5
นางอาทิตยา
เตชะวงค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
6
นางเบ็ญจวรรณ
หลำคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
7
นางสาวจุฑาลักษณ์
วงษ์นาค
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
8
นายธนวรรธน์
อุทังกาศ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน


กองช่าง
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายธีระยุทธ
บุตรนุช
นายช่างโยธา 6
2
นายเอกฉัตร
แขยินดี
นายช่างโยธา 4
3
นายจักรพันธ์
แจ้งไพร
นายช่างโยธา 3
4
นายกิตติวุฒิ
สุวรรณปัญญา
นายช่่างโยธา 1
5
นายเฉลิมรัตน์
อ่อนจิตร
ช่างไฟฟ้า 1
6
นายสมาน
นินบุรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
7
นางอาจรีย์
แขยินดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
8
นายวิรัตน์
สร้อยมี
พนักงานขับรถยนต์
9
นายปราโมทย์
ศรพิชัย
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
10
นายสุริยา
นันตา
ผู้ช่วยช่างโยธา
11
นายสมศักดิ์
ชัยชนะ
พนักงานขับรถยนค์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายนพดล
ต๊ะคำ
หัวหน้ากองสาธาณรสุขและสิ่งแวดล้อม
2
นายพลากร
ปานแดง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
3
นางสุเนตรา
กันธิยะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
4
นายนิพนธ์
ทิพย์เกษร
พนักงานขับรถขยะ
5
นายอภิสิทธิ์
ใจเงิน
พนักงานขับรถขยะ
6
นางสาวอินทิรา
อินทุฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
7
นายสมชาย
นินบุรี
พนักงานขับรถขยะ
8
นายน้อย
พรมวงษ์
คนงานทั่วไป
9
นายสมควร
เครือตา
คนงานทั่วไป
10
นายนิรันดร์
จันทร์เอม
คนงานทั่วไป
11
นายดนัย
ทองห่อ
คนงานทั่วไป
12
นายฉลอง
คำคง
คนงานทั่วไป
13
นายเสน่ห์
แสนเปา
คนงานทั่วไป
14
นายสุพรรณ
ใจดวง
คนงานทั่วไป
15
นายมานิตย์
พรมวงษ์
คนงานทั่วไป
16
นายพิเชษฐ
เรืองเกตุ
คนงานทั่วไป
17
นายจำรัส
ตาสุติน
คนงานทั่วไป
18
นายปรีดา
บกแก้ว
คนงานทั่วไป

ับน้า