Make your own free website on Tripod.com

ทำเนียบบุคลากร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายนพดล ต๊ะคำ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
รักษาการแทน หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพลากร ปานแดง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6

 นายอภิสิทธิ์ ใจเงิน
ลูกจ้างประจำ
  นายนิพนธ์ ทิพย์เกษร
  ลูกจ้างประจำ

นางสาวอินทิรา อินทุฤทธิ์
พนักงานจางตามภารกิจ
นางอาจรีย์ แขยินดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสมควร เครือตา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายนิรันดร์ จันทร์เอม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสมชาย นินบุรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายน้อย พรมวงษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายเสน่ห์ แสนเปา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจำรัส ตาสุติน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิเชษฐ เรืองเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุพรรณ ใจดวง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายดนัย ทองห่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฉลอง คำคง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานิตย์ พรมวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปรีดา บกแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไปับน้า