Make your own free website on Tripod.comทำเนียบผู้บริหาร

 


นายศักดิ์ดา บึกนันตา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก

 

นายสุเทพ เอี่ยมตาก
ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์ ยมเกิด
เลขานุการฯ

นายฉัตรชัย พันธ์พืช
รองนายกเทศมนตรี
นายจตุพร กัณฑาบุญ
รองนายกเทศมนตรี 

นายไชยสิทธิ์ ตันจันทร์
ประธานสภา

นางไฉไล แสงโคม
รองประธานสภา
 
เขต 1
นายคริน
แก้วมา
นายยงค์
ขันแก้ว
นางลลนา
ปฏิสังข์
นายต๋อย
ทองมี
นายทวี
เสือเหลือง
 
เขต 2
นายขวัญชัย
พันธ์พืช
นส.ธิติมา
เครือจิโน
นายธีรชัย
บัวติ๊บ
นายวุฒิชัย
วันพุฒ
นายสุเทพ
พรมมา

ับน้า